2008. június 5., csütörtök

Wass Huba, Wass Albert fia a Mátyás Pincében


Wass Huba amerikai tábornok, Wass Albert fia a torontói Magyar Ház vendége volt.

Brigadier General (Ret.) Huba Wass de Czege was a guest speaker and the guest of
honour at the Hungarian House. 1.rész